Instytut Demokracji

Nasza Misja od 2001 roku

Propagowanie postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne poprzez wspieranie inicjatyw postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Działalność zmierzająca do wzmocnienia instytucji, na których opiera się demokratyczne państwo oraz dążenie do przejrzystości życia publicznego i politycznego.

Kształtowanie postaw obywatelskich, wyrażających się zaangażowaniem w sprawy publiczne a także wspieranie inicjatyw wzmacniających szacunek i zaufanie do demokratycznego państwa oraz propagowanie idei praworządności i tolerancji.

Zwrócenie uwagi opinii publicznej na praktykę przestrzegania praw i wolności obywatelskich oraz popularyzację myśli demokratycznej i refleksji konstytucyjnej.